STERILIZACIJA HRANJIVIH PODLOGA

Za kontrolu sterilizacije hranjivih podloga često se savjetuje primjena parnog ciklusa na temperaturi 121°C
tijekom 15 minuta. Radi se o specifičnom zahtjevu za većinu podloga koje sadrže agar sa termolabilnim
komponentama. Primjena preduge ekspozicije ili temperature veće od 121°C može uzrokovati redukciju
fertilnosti i gelifikacije podloga.